Okólnik 2/2020

OKÓLNIK 2/2020
z dnia 17.02.2020 r.
ZARZĄDU ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

Szanowni Państwo!

W czasie od 6 grudnia 2019 do 15 lutego 2020 miały miejsce bardzo ważne wydarzenia w zakresie tematyki związanej z dalszą współpracą pomiędzy Oddziałami PZChiO w Bydgoszczy i Toruniu, które doprowadziły do skrystalizowania idei połączenia obu gremiów i utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Bydgoszczy.

 1. 6 grudnia 2019 odbyło się w Bydgoszczy spotkanie Prezesa Oddziału – Janusza Staneckiego z Prezesem Oddziału Pomorskiego w Toruniu – Łukaszem Łodygowskim. Omówiono szeroko problematykę funkcjonowania obu Oddziałów. Prezes Łukasz Łodygowski przedstawił duże trudności w funkcjonowaniu Oddziału w Toruniu związane z malejącą ilością zespołów chóralnych i orkiestrowych, niskimi dotacjami zewnętrznymi, co utrudnia organizację przeglądów i konkursów na szczeblu Województwa. Wynikiem dyskusji była wspólna propozycja połączenia obu Oddziałów w jeden, obejmujący swym zasięgiem całe Województwo Kujawsko-Pomorskie. Stwierdzono, że fakt ten znacząco ułatwi organizację Konkursów Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prezes Janusz Stanecki przywołał tu słowa Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego (z którym spotkał się w Toruniu w listopadzie), który stwierdził, że „bardzo mu zależy na organizacji Konkursów zarówno chórów, jak i orkiestr corocznie”. Prezesi ustalili również, że w czasie tak dużych zmian organizacyjnych należy pozyskać nową siedzibę Związku.
  Prezes Janusz Stanecki zaproponował utworzenie Biura w jednym z budynków Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (po przeprowadzeniu rozmów z Rektorem Uczelni), co będzie miało również wymiar symboliczny, gdyż Uczelnia obejmuje swym zasięgiem cały Region Kujawsko-Pomorski. Na zakończenie spotkania Prezes Janusz Stanecki poinformował Prezesa Łukasza Łodygowskiego, że przedstawi wspólną propozycję Zarządowi Oddziału Bydgoskiego, którego zebranie zaplanowano na dzień następny – sobotę 7 grudnia 2019.
 1. 7 grudnia 2019 w siedzibie Oddziału Bydgoskiego odbyło się Zebranie Zarządu oraz zaproszonego Dyrektora Artystycznego – prof. Jana Lacha. Zebranie w pierwszych punktach było poświęcone bieżącym sprawom Oddziału, czego wynikiem był opublikowany w styczniu Okólnik nr 1/2020.
  Głównym punktem drugiej części obrad stała się dyskusja nad przedstawioną przez Prezesa Oddziału propozycją z dnia 6 grudnia w sprawie ewentualnego połączenia obu Oddziałów w jeden, Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy.
  Dyskusja była bardzo owocna. Wspomniano (Wiceprezes Eugeniusz Kubski) wcześniejsze rozmowy, które były prowadzone pomiędzy działaczami z Bydgoszczy i Torunia. Podkreślono historyczną chwilę i chęć wspólnego działania dla muzyki. Stwierdzono, że połączenie obu Oddziałów może przynieść same plusy, szczególnie w zakresie wzrostu znaczenia Oddziału w strukturach PZChiO, ułatwień w organizacji koncertów, przeglądów i konkursów, podniesienia potencjału ilościowego oraz możliwości przyciągnięcia nowych zespołów do struktur Związku.
  Zarząd jednogłośnie przyjął Uchwałę o wyrażeniu woli w sprawie przyłączenia Oddziału Pomorskiego PZChiO w Toruniu do wspólnych struktur i utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZChiO z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 1. 10 grudnia 2019 Prezes Oddziału spotkał się z Rektorem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy – prof. Jerzym Kaszubą, przedstawiając prośbę o utworzenie siedziby Związku w Budynku przy ul. Warmińskiego 13 (ścisłe centrum miasta) i składając odpowiednie pismo. Wynikiem rozmów była pozytywna decyzja Rektora Akademii Muzycznej o możliwości ustanowienia siedziby Oddziału na terenie Uczelni.
  Tego samego dnia Prezes poinformował o dotychczasowych działaniach i propozycji połączenia struktur bydgoskich i toruńskich Prezesa Zarządu Głównego PZChiO – prof. Dariusza Dyczewskiego. Nasza propozycja spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem, zapewnieniem pomocy organizacyjnej, pełnym poparciem i prośbą o dalsze działania w tym zakresie. Prezes Oddziału podjął więc starania w celu doprowadzenia do spotkania przedstawicieli obu Oddziałów w celu podpisania oświadczenia woli połączenia.
 1. 10 stycznia 2020 w Budynku Głównym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli obu Oddziałów w celu wypracowania wspólnego stanowiska w  sprawie woli utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 13. Oddział Bydgoski reprezentowali:
  – Prezes – Janusz Stanecki,
  – Wiceprezes – Eugeniusz Kubski,
  – Skarbnik – Irena Nowak,
  – członek Zarządu – Adam Filipski.

  Oddział Pomorski w Toruniu reprezentowali:
  – Prezes – Łukasz Łodygowski,
  – członek Rady Artystycznej – Magdalena Filipska.

  Wypracowano wspólne stanowisko w sprawach organizacyjnych. Ustalono, że Walne Zebranie Delegatów odbędzie się w Toruniu – 15.02.2020 (godz. 10:00) i w Bydgoszczy – 29.02.2020 (godz. 13:00). W przypadku pozytywnej decyzji zjazdu w Toruniu, przedstawiciele chórów i orkiestr z Oddziału Pomorskiego przybędą również do Bydgoszczy w dniu 29.02.2020 – gdzie w pierwszej kolejności przewidziane będzie podjęcie uchwały przez Zjazd Delegatów Oddziału Bydgoskiego, a następnie Zjazd Delegatów połączonych Oddziałów w celu przyjęcia ewentualnej Uchwały o utworzeniu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy.
  Ustalono również, że w imieniu Oddziałów, nasz Oddział złoży jeden wniosek o przyznanie dotacji Urzędu Marszałkowskiego na organizację Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr, który zaplanowano na dzień 10 października 2020 w Salach Zespołu Szkół Muzycznych i Dworu Artusa w Toruniu.
 1. 15 lutego 2020 w siedzibie Oddziału Pomorskiego w Toruniu odbył się Walny Zjazd Delegatów. Do udziału zaproszony został także jako gość Prezes Oddziału Bydgoskiego – Janusz Stanecki. Prezes Oddziału – Łukasz Łodygowski zaprezentował pomysł połączenia struktur bydgoskich i toruńskich w jedno gremium obejmujące terytorialnie całe Województwo. Odbyła się szeroka dyskusja przybyłych na Zjazd przedstawicieli chórów i orkiestr. O zabranie głosu został również poproszony Prezes – Janusz Stanecki, który szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania, stan obecny i perspektywy. Wynikiem Zebrania była jednogłośnie przyjęta uchwała o woli połączenia i utworzeniu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo!

Stajemy przed historyczną chwilą. Muzyka łączy. Mamy szansę stać się jednym z najbardziej znaczących Oddziałów PZChiO. Po ewentualnym połączeniu natychmiast wystąpimy o uzyskanie osobowości prawnej. Przez trzy miesiące przeprowadziliśmy szereg rozmów, spotkań i wymiany poglądów. Dzięki życzliwości zaangażowaniu prezesów, członków zarządów, rad artystycznych, przedstawicieli chórów i orkiestr możemy dziś dokonać bardzo istotnych zmian, które – jak się wydaje – mogą być bardzo korzystne dla naszego funkcjonowania i kondycji finansowej Oddziału.

W związku z powyższym w imieniu Zarządu Oddziału zwołuję w dniu 29 lutego 2020 (sobota) Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału o godz. 12:30 w Auli (s. 115 – I piętro) Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7 (Budynek Główny AM przy Filharmonii Pomorskiej).

Program Zjazdu przedstawia się następująco:

 1. Przedstawienie propozycji połączenia Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego przez Prezesa Oddziału Bydgoskiego – Janusza Staneckiego oraz Prezesa Oddziału Pomorskiego – Łukasza Łodygowskiego.
 2. Dyskusja.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie woli połączenia Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego w Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Bydgoszczy.

W imieniu własnym oraz Zarządu Oddziału z całego serca rekomenduję Państwu podjęcie tej Uchwały. Następnie o godz. 13:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie przedstawicieli Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego. Program:

 1. Podjęcie Uchwały przedstawicieli Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego w sprawie utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZChiO z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy z dniem 1 marca 2020 roku.
 2. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i Rady Artystycznej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 3. Uchwała w sprawie zobowiązania nowego Zarządu Oddziału do jak najszybszego uzyskania osobowości prawnej.
 4. Informacja o Ogólnopolskim Zjeździe Chórów i Orkiestr w Licheniu z okazji 95-lecia Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w dniu 9 maja 2020.
 5. Wolne wnioski.

Liczę na niezawodne przybycie przedstawicieli wszystkich chórów i orkiestr.

Łączę wyrazy szacunku.

Prezes Oddziału Bydgoskiego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Janusz Stanecki